Yleistä

Hankkeessa jalkautetaan lukio-opiskelijoiden yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin liittyvien argumentaatiotaitojen tutkimuksesta saatua tutkimustietoa ja pilotoidaan tutkimuksessa kehitettyä argumentoinnin arviointityökalua. Hanke edistää poikkitieteellisen ajattelutavan, kriittisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittymistä yleissivistävässä kouluopetuksessa sekä yliopisto-opetuksessa. Lisäksi hanke edesauttaa opetussuunnitelmien toteutumista käytännön opetustyössä. Hanke on saanut vuoden rahoituksen Maj & Tor Nesslingin säätiöltä.

Tutkimustiedon jalkauttaminen tapahtuu siten, että hankkeessa rakennetaan ”hyvän argumentaation työkalupakki”, joka soveltuu etenkin yhteiskunnallisten ympäristöaiheiden argumentointiin. Lisäksi luodaan teoriapohjainen opetuskokonaisuus, jossa käsitellään erilaisia argumentaatiotyylejä ja -rakenteita sekä merkityksiä ja tavoitteita. Hankkeessa kerätään myös tutkimusmateriaalia uuteen argumentaatiotutkimukseen.

Hankkeen tavoite on antaa opiskelijoille ja opettajille työkaluja haastavien ja laajojen yhteiskunnallisten ympäristöaiheiden käsittelyyn. Suurempina tavoitteina on myös mm. luoda alustaa ja rakentaa uusia siltoja poikkitieteelliselle yhteistyölle eri yhteiskunnan sivistyksen parissa toimiville tahoille.

Hankkeen keskeisimmät sidosryhmät ja toimijat ovat: organisaatiot Itä-Suomen yliopisto ja Lempäälän lukio, apurahatutkija ja hankekoordinaattori Kimmo Härmä, vanhempi yliopiston lehtori Sirpa Kärkkäinen, professori Tuula Keinonen, pilottihankkeen oppilaitoksen rehtori Erno Tossavainen ja lehtori Jarmo Lehtinen sekä noin sata ensimmäisen vuosiasteen lukio-opiskelijaa.

Hankeaika

1.3.2021-28.2.2022

Hankkeen toimintojen ja näitä edeltävien sekä seuraavien vaiheiden etenemiskaavio

Yhteystiedot

Kimmo Härmä
hankekoordinaatori,
apurahatutkija

Sirpa Kärkkäinen
tutkija
sirpa.a.karkkainen (a) uef.fi